Hamnsektionen

Håkan Karlsson0705-59 56 84
Jan-Åke "Jannis" Karlsson178 07
Gert-Ove Elled531 31
Bjarne Hansson0707-36 53 90
Bo-Göran Svensson100 09

Verksamhetsberättelse Hamnsektionen  2016
 
Sektionens huvudsakliga uppgift under året har varit att bygga en ny brygga för
mastkranen samt att förankra M-bryggan med kraftiga pålar. För att även kunna flytta
ut M-bryggan någon meter behövde vi förlänga landgången ner till bryggan och
justera kättingarna mot land.. Efter att den gamla mastkransbryggan var riven vidtog
pålning för den nya och pålning vid M-bryggan. Sektionens medlemmar var
behjälplig vid detta arbete och fortsatte sedan med att bygga bryggan färdig.
Gångbrädor lades och ett nytt fundament för mastkranen skulle gjutas. En grundlig
genomgång av kranen gjordes innan den monterades.
Ny vattenpost sattes upp och ny elkabel drogs och en lägre gångbrygga gjordes mot
rampen för att underlätta vid upptagning och sjösättning.
Landgången till dieselbryggan hade under vinterns stormar skadats så allvarligt att vi
ansåg det nödvändigt att reparera den.
Bommarna på G-bryggan har sektionen som vanligt tagit upp inför vintern och lagt
tillbaks till säsongstarten. I samband med detta arbete kunde vi konstatera att en del
gångbrädor på denna brygga skulle bytas ut, vilket också gjordes.
Ett annat bekymmer har varit J-bryggan som under höstens stormar slet sig från sina
förankringar och drev nedströms. Med hjälp av dykare lyckades vi återplacera fästet
och att placera pontonen på plats igen.
Efter det att Ätrans strömfåra öppnades vid kraftstationen har vi märkt att ett större
antal träd och stockar nu flyter nerför ån och många fastnar just vid J-bryggan.
Detta har gjort att påfrestningarna på pontonens fäste har ökat och dess placering är
under utredning.
Hamnsektionens medlemmar har under året också städat upp kring klubbhus och
förråd efter höststormarna då rabatternas stolpar flyter omkring på grusplanerna.
Räcket på C-bryggan hade under blåsten raserats på en sträcka av ca 25 meter och
detta har reparerats och elkablarna har justerats.
Ovanstående arbeten har gjort att varje medlem i sektionen har lagt ner dryga 160
timmar till fromma för föreningen.
 
För Hamnsektionen:  Håkan Karlsson, Bjarne Hansson, Bo-Göran Svensson, Gert-Ove Elled,
                                   Jan- Åke Karlsson,  (Leif Mårtensson, frivillig)